خیابان ِ خیس

Tuesday, February 23, 2010 | |

پارک می کنم و اومدنشون رو توی آینه تماشا می کنم، خنده هاشون رو و رقص موهاشون توی باد. و وقتی همونطور که در عالم خودشونند از کنارم می گذرند، من در حالی که دور می شن با نگاهم دنبالشون می کنم. وقتی دور شدند سوئیچ رو می چرخونم، میرم جلوتر پارک می کنم و اومدنشون رو توی آینه تماشا می کنم. و بازهم... و بازهم...

1 comments:

امیدکیا said...

این از اون کاراس که حیفم میاد تجربه نکنم