The pain will open your eyes and then close them forever

Monday, November 29, 2010 | |
صبح خبری از خواندن پرنده ها پشت پنجره ی اتاق نیست. آن هایی که ماندند و کوچ نکردند، سرانجام یخ زدند. نور ِ خورشید سرد است، حتی آن هم یخ زده. مایع گرانقیمت ِ درون لوله ی پلاستیکی ِ منتهی به رگ ها یخ زده و جریان ندارد. کمی آن طرف تر بدنی زیر ملحفه ی سفید آرام آرام سرد می شود و سرانجام یخ خواهد زد. موتور ِ این ماشین یخ زده. لاشه ی سگی کنار ِ بزرگراه یخ زده. بی خانمانی کنار ِ پیاده رو، این قبرستان ِ باریک و طولانی ِ برگ ها، یخ زده. کنار ِ خیابان، خون ِ بیرون زده از جای زخم های روی بدن دختر ِ فراری ای که ناملایمات ِ اجتماع را به ناملایمات ِ درون ِ خانواده اش ترجیح داده، یخ زده.

در سحر ِ سرد ِ یکی از روزهای پاییزی ِ سال ِ پیش، سهیلا قدیری آویخته از طناب دار جان می داد. خورشید همان آغاز ِ روز غروب کرد. جایی دورتر خدایان غوطه ور در دریاچه ی خون جام هایشان را به هم می زدند. خدای آزتک آسوده در سمتی، و آنطرف تر یهوه که جامِ خالی اش را جلو می برد برای یوشع تا پُر اش کند. جیم جونز در خدمت ِ خدایی دیگر، و افرادی با شمشیرهایی که خونِ روی لبه شان حکایت صدها سال کشتار دارد، گِردِ خدایی ساخت ِ صحراهای سوزان.

افرادِ زیادی از روزی و شفا دهنده بودن ِ خدایشان سخن می گویند. در هر سه ثانیه از سخنرانی شان یک کودک جان می دهد و آن ها همچنان حرف می زنند. یک سومِ کودکان ِ هم کیش شان سوء تغدیه دارند و آن ها همچنان از هر فرصتی برای نطق کردن استفاده می کنند. جایی روی زمین خدایشان سرگرمِ گرفتن انتقام ِ خورده شدن میوه ای توسط دیگری از طفلی است که عمر ِ کوتاه و شکنجه وارش دارد با تلف شدن از گرسنگی به پایان می رسد. مردم اما سرگرمِ بازگو کردن ِ آن سخنان ِ زیبا و دلفریب برای یکدیگرند. پشت کرده اند تا مبادا چیزی فانتزی آرامش بخششان را خدشه دار کند.

من هم یخ زده ام. پشت در ِ قلبی که به درونش راه نیافتم یخ زده ام. تنِ تنهایم در نبودِ آغوشی یخ زده. در آینه ماشینِ مشکی و گرانقیمتی می بینم که با سرعت در لاین ِ دیگر نزدیک می شود. چیزی درونم آن را فرشته ی مرگی سیاه پوش و زیبا می بیند و می خواهد در یک لحظه فرمان را بچرخاند و تا در آغوشِ یکدیگر فرو رویم. اما دستانم یخ زده اند، تکان نمی خورند و ماشین بی اعتنا می گذرد. ردی گرم روی صورتم به جا می گذارد.
Download
info: 160kbps | 3.9MB | Album: Birds In the Storm [2010]


Download
info: 128kbps | 4MB | Album: Fur and Gold [2006]
pass: 1234


-----------------
Photo Via Tumblr.

0 comments: